Rutiner för klagomålshantering vid Cordoba International School

Enligt 4 kapitlet 8 § skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och
utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

I Cordoba International School gäller följande.

Elever, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen
ska i första hand vända sig till ansvarig rektor för det arbetslag eleven tillhör. Klagomålet kan lämnas både muntligt och skriftligt.

Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.

Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras
och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som vidtagits av rektor eller om rektor anser
att frågan bör avgöras av skolans huvudman, ska saken föras vidare till VD för Alm Education AB.

VD tar då över rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt
att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.